VISVAS

मानक

fo’okl ¼fgUnh dfork½

fo’okl dks Hkk¡irs

vius eu ds vanj

>k¡dk rks] vokd~

jg x;k eu!

frtksjh [kqyh

vkSj eky xk;cA

J)k ds lp ls

fo’okl iuirk

vkSj] ekuo pyrkA

;gh J)k fo’okl

Ekuq”;rk dh eafty

ftlds lgkjs gj dksÃ

nkSM+ esa ’kkfey gksrk

vkSj bl iwtk esa

fnuksa&fnu vuojr

vuqHko dk lekos’k

Hkxor~ çkIrh gha gS]

ftlesa eS iNM+rk

ij] esjk fo’okl gha gS &

tks eq>s <+ksrk ml vksj

tgk¡ tkus dh pkgr us

fo’oiVy ij [kM+k fd;kA

vkSj eSa] vius deksZ ds

fglkc ls ;gk¡ rd igw¡pk

tgk¡ lqcg&lqcg oh.kk ok.kh

cksyrh gS vkSj dqN fç;tu

>qers gSa esjh rjg !

jes’k ;k;koj 21-04-2014

¼Msyh iksLV lsok esa vkt fQj eksftyk dh enn ls dfork iksLV gks xà gSA½ vki lcksa dk jes’k ;k;koj

oMZ çsl çca/ku ,oa iks;Vªh çca/ku dh iqjh Vhe dks] cgqr&cgqr /kU;okn! ¼fgUnh laLdj.k ds fy, ç;kljr jgsaA vkSj tks pkgus okys fç;tu gSaa eq>s vkSj tks fgUnh dfork dk vaxzsth vuqokn dj ldrs gSa os bu dkeksa esa lg;ksx nsdj bu dforkvksa dk vaxzsth vuqokn dj iqu% iksLV djsa vkSj viuk uke fy[ksa vuqoknd ——————————½ xqxy us fo’o esa bruh lsok,¡ nh flQZ fgUnh ls vaxzsth vuqokn dh O;oLFkk ugh jgus ls ikBd ijs’kkugSaAbl ij Hkh Ñi;k /k;ku nsaA xqXky iYl dk fc’ks”k /kU;oknA jes’k vxzoky okys cscist u0 9 ij fgUnh esa dfork **fpfM+;ksa dk pgduk** yxh gqà gSA

yayawarramesh95/wordpress.com -rameshagrawal95/wordpress.com   (Google Search) New E-Mail yayawarramesh95@gmail.com

 

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s